• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش شادمهر – داخل روستا زرمهر - 30 ک . م جنوب غربی تربت حيدريه عمومي بنا رباط 10/10/1381 6660 قاجاريه مه ولات رباط زرمهر 1
  بخش شادمهر - 27ک م جنوب غربی تربت حيدريه- بعد از سراه شادمهر به طرف مهنه- 2ک شمال روستا زرنوخ عمومي بنا رباط 10/10/1381 6735 صفويه مه ولات رباط زرنوخ 2
  بخش شادمهر – جنوب روستا ظهيرآباد - 35 ک جنوب غربی تربت حيدريه دولتي بنا رباط 10/10/1381 6736 صفويه مه ولات رباط ظهیر آباد 3
  بخش مركزي- شهر فيض آباد - بلوار امام خمينی- انتهای خيابان امام خميني - کوچه بانک صادرات انتهای کوچه وقفي بنا رباط 10/10/1381 6874 قاجاريه مه ولات رباط فیض آباد 4
  بخش مركزي - 84 ک م جنوب غربی تربت حيدريه و23ک جنوب شهر فيض آباد- - روستا مياندهی عمومي بنا رباط 02/09/1382 8569 صفويه مه ولات رباط میاندهی 5
  بخش مركزي - 10 ک جنوب فيض آباد – روستاي مهنه وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11924 قاجاريه مه ولات آرامگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير 6
  بخش مركزي - دهستان حومه - روستا عبدل آباد - کناردفتر مخابرات روستا دولتي بنا منزل 09/11/1384 13999 قاجاريه مه ولات منزل اعتمادی 7
  بخش مركزي- 75 ک م تربت حيدريه - 14 ک م شمال غرب فيض آباد – 500 م جنوب شرقی روستا همت آباد دولتي بنا آب انبار 12/24/1384 15243 پهلوي اول مه ولات آب انبار همت آباد 8
  60 ک م تربت حيدريه -بخش مركزي- 21 ک شهر فيض آباد - 12ک شرق روستا خير آباد - کنار کال وقفي بنا آرامگاه 12/24/1384 15245 قاجاريه- صفويه مه ولات مقبره خیر آباد 9
  بخش مرکزی - شمال روستای فتح آباد خصوصي بنا كاخ 12/24/1384 15256 اواخر قاجار مه ولات عمارت فتح آباد 10
  بخش مركزي- 21 ک شهر فيض آباد - روستا خيرآباد -خيابان اصلی روستا - کنار مدرسه 60- ک تربت حيدريه دولتي بنا رباط 12/24/1384 15262 صفويه مه ولات رباط خیر آباد 11
  بخش شادمهر -40 ک م جنوب غربی تربت حيدريه – 500 م غرب علی آباد وقفي بنا پل 12/24/1384 15263 قاجاريه مه ولات پل علی آباد 12
  بخش شادمهر- دهستان ازغند - غرب روستاي ازغند - 50 ک غرب تربت حيدريه وقفي بنا مسجد- ایوان 12/24/1384 15266 تيموري مه ولات ایوان مسجد جامع ازغند 13
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1383 11660 اسلامي مه ولات محوطه شهر سفيد 14

   ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
فیض آباد، خیابان حجت جنوبی، حجت جنوبی 4
05156724333
کد پستی: 9531733669
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق